Политика за поверителност

Въведение
„Аксънт“ ЕООД е юридическо лице, търговско дружество, учредено и действащо съгласно българското законодателство с адрес: гр. София 1220, ЖК „Зона Б-5“, бл. 9, ап.105. „Аксънт“ ЕООД използва лични данни като имена, имейли и телефони. Ние събираме и разпространяваме само необходимата информация за активности, новини и събития, които дружеството осъществява като част от основната си дейност. В дейността си обработваме също така лични данни на своите служители, доставчици и др., с които имаме професионални отношения или трябва да осъществим контакт.
„Аксънт“ ЕООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на личните данни, които се предоставят в процеса на работа или комуникация, както и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, които са отразени в Политиката ни за защита и поверителност на личните данни.
Политиката за защита и поверителност на лични данни на „Аксънт“ ЕООД, наричана по-нататък „Политиката за поверителност“, определя как ще бъдат обработвани и защитени тези лични данни. Защитата на личните данни е от голямо значение за нас и целта на настоящата Политика за поверителност е да направи процеса по обработката им максимално прозрачен, като спазваме принципите за законосъобразност и добросъвестност при обработване на лични данни.
Целта на нашата Политика за поверителност е да бъдем ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, които получаваме от вас. Като ни предоставяте свои лични данни, вие изразявате съгласието си, че приемате нашата Политиката за поверителност и се съгласявате да събираме, използваме и разкриваме личните ви данни съгласно описаното в настоящата Политика за поверителност.
Лични данни
„Лични данни“ означава всяка информация, по която може да бъде идентифицирано физическо лице съгласно определението в приложимото законодателство. Пример за лични данни са собствено име и фамилия, адрес на електронна поща и телефонен номер.
Лични данни на деца
„Аксънт“ ЕООД не изисква лични данни на деца под 16-годишна възраст. Ако открием, че такива данни са случайно събрани, те ще бъдат заличени веднага. При необходимост от събиране на лични данни на деца под 16 години, това ще става с изричното писмено съгласие от упражняващите родителските права.
Oтговорност за личните Ви данни
„Аксънт“ ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и приложимото българско законодателство за защита на личните данни.
Територия, на която се съхраняват Вашите данни
Данните, които „Аксънт“ ЕООД събира от Вас, се съхраняват на територията на Република България, в рамките на Европейския съюз (ЕС). При възникване на необходимост от прехвърляне на Вашите лични данни извън държава–членка на ЕС това ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
Съгласие да събираме и обработваме лични данни
„Аксънт“ ЕООД събира и използва лични данни, които сте се съгласили да ни предоставите и които са необходими за извършване на дейността ни. Съгласието може да е било под формата на изпратен имейл с контактна информация, предоставяне на данните във визитна картичка или попълване на присъствена форма на събитие, организирано от нас.
Употреба на Вашите лични данни
 „Аксънт“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само доколкото е необходимо за конкретни и легитимни цели, за които са били получени, като спазваме принципите на пропорционалност и необходимост при обработването на данните. Тези цели могат да бъдат: изпращане на информация, отговаряне на запитвания и покани за събития, организирани от нас. Средствата, чрез които се реализират горепосочените цели, са електронна поща, текстови съобщения и телефонни разговори.
Обработка на лични данни
„Аксънт“ ЕООД обработва лична информация за контакт, включително всяка информация, която позволява на служител на „Аксънт“ ЕООД да се свърже с Вас (например собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер), за да Ви предоставяме информация относно новини и събития, организирани от нас, както и за да отговаряме на Ваши запитвания или за изпращане на информация в резултат на поискване от Ваша страна чрез имейл или телефонно обаждане.
Достъп до Вашите данни
Вашите данни се събират, обработват и съхраняват при взети от „Аксънт“ ЕООД технически и организационни мерки за защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, защита срещу случайна загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, нерегламентирано разкриване, изменение или унищожаване, като достъп до тях имат само служителите на „Аксънт“ ЕООД, които са упълномощените за това лица.
Достъп до лични данни може да бъде предоставен на трето лице, ако сме длъжни по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство.
Не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни.
Вашите права
Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация от нас относно личните Ви данни, които съхраняваме, в срока, за който имаме право да ги съхраняваме.
Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, непълни или е настъпила промяна.
Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, обработвани от нас, по всяко време.
Право на преносимост: Когато „Аксънт“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин (т.е. без досиета на хартиен носител) въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, по който сте страна, имате право да получите копие от предоставените от Вас данни. Това се отнася само до личните данни, които Вие сте ни предоставили. Правото Ви на преносимост не следва да засяга неблагоприятно правата и свободите на трети страни.
Право на възражение: имате право, по всяко време и съобразно конкретната ситуация, на възражение срещу обработване на личните Ви данни. Може да възразите срещу получаването на съобщения, включително свързани с директния маркетинг. Имате право да възразите по всяко време, срещу получаването на съобщения по следните начини:
• като следвате указанията в самото съобщение;
• като се свържете с нас на имейл: info@amelie.bg
Право на ограничаване на обработването: Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
• ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „Аксънт“ ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността им и до тяхното коригиране/допълване;
• ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им;
• когато сте упражнили правото си на възражение срещу обработването на данните Ви и се чака проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на подаване на жалба: Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас на имейл: info@amelie.bg. Също така имате право да подадете жалба към съответния надзорен орган, като за Република България това е Комисията за защита на личните данни, която можете да откриете на уеб адрес: www.cpdp.bg
 
Право да оттеглите съгласието си: Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време по следните начини:
• като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено до Вас;
• като изпратите имейл, в който изразите желанието си да оттеглите даденото съгласие на: info@amelie.bg
Обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Приложение на Вашите права
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни и Вашите права във връзка с тях, поради което винаги можете да се свържете с нас на имейл: info@amelie.bg 
 
Съхранение на Вашите данни
 
Ще запазим Вашите лични данни за срока, определен в действащото законодателство, в зависимост от целта, за която са събрани или до оттегляне на Вашето съгласие.
Актуализиране на Политиката за поверителност.
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност, затова Ви препоръчваме да преглеждате Политиката при посещението си на този сайт, за да се уверите, че сте запознати с всички промени и разбирате как Вашите данни ще бъдат обработвани. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт: www.amelie.bg 
Администратор:
„Аксънт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175403094
Контакти:
гр. София 1220, ЖК „Зона Б-5“, бл. 9, ап.105, уеб адрес: www.amelie.bg, имейл за контакт: info@amelie.bg , телефонен номер за контакт: +359 2 85 05 821
 
Последна актуализация: юли 2020 г.