Общи условия

Предмет
 
1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между „Аксънт“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: www.amelie.bg , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.
 
Данни за Доставчика
 
2. Информация относно Доставчика: „Аксънт” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175403094, с адрес на управление: гр. София 1220, ЖК „Зона Б-5“, бл. 9, ап.105, уеб адрес: www.amelie.bg, имейл за контакт: info@amelie.bg , телефонен номер за контакт: +359 2 85 05 821
 
Общи Разпоредби
 
3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, функционират при правилата, описани в Общите условия.
4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.
5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.
 
Характеристики на Услугата
 
7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, събития, контакти и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.
(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
(5) Доставчикът предоставя възможност за търсене на обект в близост чрез залагане на предефинирани параметри от страна на Ползвателя.
Системата може да покаже обекти в близост и при разрешаване и споделяне от страна на Ползвателя данни за местоположението му.
Ползвателят има възможност да разгледа насоки за достигане до желания от него обект.
Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
 
Права върху интелектуална собственост
 
8. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права, посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съзответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.
 
Заключителни разпоредби
 
10. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят декларира, че е съгласен Доставчикът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на информация относно предлаганите от Доставчика услуги, както и да осъществява контакт с Ползвателя посредством телефон или email.
11. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Доставчикът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на Интернет страницата или на услуги, предлагани посредством Интернет страницата, независимо от това дали Доставчикът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.
12. Доставчикът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на Интернет страницата.
13. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.
14. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България
 
Последна актуализация: юли 2020 г.